onsdag den 30. oktober 2013

Svar til DR Kontant tv show af 29. oktober 2013


In Danish and English below,

Nedenstående er kopi af kommikationen mellem DR Kontant og politiet, mine advokater og jeg inden de bragte deres justitsmord på min person. Vi fremlægger tydelig dokumentation for jeg ikke er eftersøgt, og ej heller behøver at mødes med politiet. Min advokat har anbefalet mig ikke at udtale mig til politiet, før de begynder at samarbejde med os og forholder sig til vores skriftlige forklaringer.

Jeg har nederst på siden vedhæftet dokumentation for jeg opfordret politiet til at kigge på sagen, efter at have modtaget beskyldninger fra to kuratorer om der skulle være forgået ulovligheder, dog er fakta forsat idag at politiet intet har gjort andet end at rejse en sigtelse, som betyder de kigger på sagen. 

Der er intet jeg ønsker mere end at sagen kan komme for retten, så kan jeg få papirer på min uskyld. Pressen har desværre som altid dømt en på forhånd, i deres jagt på sensation journalistik.

Inden DR Kontant bragte deres Tv show både i August og her i Oktober 2013, har mine advokater fortalt dem alt, ligeledes har DR kontant været med i e-mails mellem politiet, mine advokater og jeg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
gad@dr.dk
jaq@dr.dk

Kristian Kongstad Holm
2 Avenue des Lingures
98000 Monaco                                                                     Monaco, 26. oktober 2013


Svar til  DR Kontant, 25. oktober 2013:

Kære Thomas, jeg var dog af den opfattelse, at god journalistik var at belyse historier fra to sider, men indtil videre har I ikke vist nogen objektiv interesse for sandheden eller fremsendt et eneste bevis for jeres påstande.
Der er et navneforbud i denne sag, som er indbragt for Højesteret, derfor kan jeg ikke komme ind på den aktuelle sigtelse, men jeg tager dette med sindsro. Lad mig understrege at de  forhold politiet undersøger, ikke har ført til hverken tiltale eller anklageskift mod mig fra politiet side. 
Jeg har selv siden 2009 både til kuratorer, panthavere og medierne opfordret politiet til at efterforske sagen. Der er dog til dato ikke sket noget som helst, til trods for, at jeg og mine advokater minimum hver måned har rykket for behandling af sagen, så vi kan få dette afsluttet. Jeg håber meget, sagen ender i retten, så jeg kan få bevist min uskyld.

./. Vedlagt er kopi af min rene straffeattest af 16 oktober 2013 samt kopi fra mine advokater i TVC som bekræfter jeg ikke er efterlyst.


______________________________________
Kristian Holm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nord Sjællands Politi
Prøvestensvej 1
3000 Helsingør
Att.: Betina Hald Engmark
                                                                                                                                      Dato 21/7-2013

Kære Betina
Tak for en behagelig samtale i telefonen i dag, jeg værdsætter meget vores praktiske snak om at finde en ende på denne endeløse venten på der ske noget i sagen.
Jeg må påpege at jeg allerede i 2009/10 selv henvendte mig til både Keld Gemmer og Flemming Poulsen om at jeg gerne ville besvare og dokumentere alle evt. spørgsmål de måtte have, eftersom det var mig oplyst at de efterforskede noget omkring mig. Siden da har jeg rykket via email, breve og telefon opkald jævnligt, desværre er min adgang til firmaets server blevet afbrudt da i ødelagde serveren under jeres ransagning.
Jeg har i de breve jeg kunne finde flere gange fortalt Keld om jeg arbejdet i udlandet, og nogle gange i længere perioder end andre, jeg har opfordret politiet gentagende gange til at mødes, dog uden held.
Ligeledes har jeg i breve forsøgt at få den anholdelse ordre fjernet i har lavet, for at jeg kunne mødes med min forsvarer og drøfte sagen grudigt igennem, dette har dog ikke være muligt endnu, trods både jeg og min advokat gentagende gange har forsøgt at få en aftale på plads.
Som jeg fortalte dig i telefonen ville en afhøring af mig personligt, ikke medfører noget godt, da jeg ingen mulighed under et sådan møde ville have til at forberede mig, da jeg stadig ikke kender til hvad i vil vide/mangler at få belyst, men hvis du lod mig kunne komme til Danmark, ville jeg i samarbejde med min advokat, kunne udarbejde en besvarelse/ sagsfremstilling på hvert enkelt punkt på de sigtelser de har oplyst mig forligger, jeg ville kunne oplyse hvem som ville kunne bevidne dette, samt fremlægge tingbøger, ejendomsdata osv. Som kun kan trækkes hvis man har et dansk kredit kort, hvilke jeg ikke har haft siden 2009 da jeg fraflyttede Danmark.
Jeg har forstået på Keld det drejer som om en båd, men denne sag er jo afsluttet og forliget, og jeg har gentagene gange skrevet til jer om denne sag, dog uden at få noget svar/spørgsmål, ligeledes har jeg frivilligt fremsendt jer alt dokumentation i sagen, for at fremme sagen dette er dog uden held, sagen startede i 2009 og er så vidt jeg ved ikke afsluttet fra jeres side til dato.
Så er der sagen med nogle lejeaftaler, jeg har side 2009/10 flere gange til konkursboet, i retssager som fulgte, og som til sidst endte med koncernen jeg arbejdet for købte de fleste ejendomme, resten af dem blev der indgået forlig/gentlemans aftale med kreditorerne omkring udenom konkursboet, som gjorde det pisse sure. Jeg har siden 2009 maj måned opfordret konkursboet til at politianmelde sagen omkring lejeaftaler, men jeg formoder de først lige skulle bruge alle pengene i konkursboet før de gav op, ellers havde de vel stævnet os i HolmGroup, de stævninger der kom er alle forliget eller vi har vundet helt eller delvist. Hvordan i er kommet frem til det kan koste konkursboet anslået 35 mio. Er mig ubegribeligt.
1.     i konkursboets første skrivelse til alle panthaver inden de vidste om lejeaftalerne, skrev de alle ejendomme var værdiansat til 0,- da alle var overbelånte osv. Ikke desto mindre købte vi 80% af dem efterfølgende med alle panthavernes accept.
2.     De ejendomme vi ikke købte indgik vi forlig med eller lod retten afgøre hvem som havde ret, til at starte med tabte vi to sager, men derefter vandt vi alle, så til sidst indgik vi en forligs aftale med dem alle.
3.     Så frem nogen mener vores lejeaftaler var for gode, jeg så må jeg bede Jeppe Holst og Mads Christian Høj fra Plesner om at tænke tilbage på vores allerførste møde i 2009, her nævnte Jeppe nemlig at vi havde lejet for billigt, men jeg lagde en mappe på bordet med kopi af alle mine indgået lejeaftale med Kay Wilhelmsen, Porthus gruppen, Ibeh Invest, osv. samt kopi af børsen torsdags version med ejendomme, hvor 70% af alle ejendomme var stærkt nedsat/lejerabet/trappelejer osv, derefter forlod han mødet.
4.     Jeg vil minde politiet om i 2009 var året alt faldt sammen i erhvervslivet, ingen kunne låne penge osv… KBJ skulle have sin tomgang ned til 5% iht. Roskildebanks krav, dette hjalp vi ham med, vi var ikke lige så glade for alle aftalerne, men gennemgående var vi tilfredse, derfor der da opstod problemer med nogle af ejendommene, afleveret vi simpelthen nøglerne tilbage mod ingen part havde nogen krav mod den anden bagefter, de var simpelthen ikke værd at kæmpe for, men dem vi troede på kæmpet vi for/eller købte selv om det var imod vores koncept at eje ejendomme.
Ovenstående har jeg udtalt gentagende gange til medier mv. siden 2009, som jeg forstår det har i nu alle vores dokumenter, jeg har tidligere tilbudt at fremlægge de sager i ønsket at vide noget om skriftligt, dog uden at få svar tilbage.
Jeg er meget uforstående overfor Politiet ikke har ville samarbejde, tænk på hvor mange penge/time i kunne havde sparet ved at lade mig fremlægge tingene, og ud fra dette nemt vurderer om i burde efterforske dybere.
Som jeg nævnte for dig på begynder jeg arbejde den 5 august, dette er grundet til både jeg og mine advokater har jagtet jer for at komme videre, i er nød til at udvise respekt for andre mennesker ikke bare kan vente i evig uvished, og bare stå klar når i 4-5 år senere mener nu er i klar.
Få nu fjernet den arrest ordre og bekræft det på skrift for os, så kan jeg i det mindste gennemgå sagen grundigt med min advokat inden 5 august( få lavet udtræk af ejendoms data mv. som kan bevise min uskyld ), så kunne jeg opfordre dig til at meddele Keld Gemmer at se frem vi for et afhørings tema/agenda som vi talte om, først der give det mening med en afhøring, sagen er alt for kompleks til ikke at vide hvad i vil tale om, og specielt efter snart 5 års ventetid.

Mvh. Kristian Kongstad Holm


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Above is a copy of all communication between DR Kontant, the police, my attorneys and me before they brought their miscarriage of justice on my person. We present clear evidence that I am not wanted , nor need to meet with the police. My lawyer has advised me not to speak to the police before they start working with us and relate to our written explanations.
I have in the bottom of the page attached evidence that I have invited the police to look into the matter , after receiving allegations from two curators that there should have been more illegal activities, however, the facts remain today is that  the police have done nothing other than to raise a charge, which means that they are looking into the matter.
There is nothing I want more than that the case could come to trial , so I can have my innocence proven. The press has unfortunately always doomed one in advance , in their pursuit of sensation journalism.
When DR brought their TV show DR Kontant, they have prior to every episode , both in August and here in October 2013, been given all documentation from my lawyers, also they have been in e -mail correspondences between the police, my attorneys and me.Reply to DR Kontant, 25 October 2013 :

Dear Thomas, I was of the opinion that good journalism was to illustrate stories from both sides , but so far you have not shown any objective interest in the truth nor submitted a single proof of your claims.
There is a name ban in this case, which is pending before the Supreme Court, therefore I can not comment on the current charge, but I take this with equanimity. Let me emphasize that the factors the police are investigating , has not  led to charge or indictment shift towards me by the police .
I have since 2009 to both curators, mortgagees and the media invited the police to investigate the case . However, to this date nothing has happened at all, despite the fact that I and my lawyers minimum each month has presured the police to consider the matter, so we can get this finished. I very much hope the matter ends up in court , so I can have my innocence proved.

. / . Enclosed is a copy of my clean criminal record of 16 October 2013 and a copy from my lawyers in the TVC which confirms I am not called for.


Dear Betina
Thank you for a pleasant conversation on the phone today, I very much appreciate our practical talk about finding an end to this endless waiting for something to happen in the case.
I must point out that I already in 2009/10 turned to both Keld Gemmer and Flemming Poulsen because I wanted to answer and give documentation for possible questions they might have, since I was informed that they were investigating something about me. Since then I have presured through e-mail, letters and phone calls regularly , unfortunately, my access to the company server was interrupted when you destroyed the server during your search.
I have in the letters I could find repeatedly told Keld that I worked abroad , and sometimes for longer periods than others I have invited the police repeatedly to meet, but without success .
Also, I have in letters tried to get the arrest warrant removed that you have maid on me , so that I could meet with my lawyer and discuss the matter thoroughly , this has not been possible yet, despite both I and my attorney repeatedly attempted to get an agreement in place.
As I told you on the phone, a interrogation on me personally, would not lead to anything, since I in the case of such meeting would not have any possibility to prepare myself , because I still do not know what you want to know / are yet to be elucidated, but if you let me come to Denmark , I will , in collaboration with my lawyer prepare an answer / facts on each item on the charges they have informed me that there is. I could inform who could attest to this , as well as provide land registration, property data , etc. As only can be deducted if you have a Danish credit card , which I haven't had since 2009 when I moved out of Denmark .
I from Keld understand that it is regarding a boat , but this matter has been closed and settled, and I have repeatedly written to you about this matter , but without receiving any response / questions. I  have also voluntarily sent unto you all records in this case , to support the cause , this has been without success, the case began in 2009 and so far as I know not completed on your part to this date.

Then there is the case with some leases, I have since 2009/10 several times to the insolvent, in litigation that followed, and finally ended with the group I worked for bought most of the properties , the rest of them were signed settlement / gentlemens agreement with creditors, around the insolvent which pissed them off . I have since 2009 May, invited the estate insolvent to make a police report in the matter surrounding the leases, but I suppose they had to spend all the money in the estate before they gave up, otherwise I suppose they would have appointed us in Holm Group , all summons have all been settled or we have won in whole or half parts. How you have decided it can cost the estate insolvent estimated 35 million danish crowns, is incomprehensible to me .
1. in the estate's first letter to all the mortgagee before they knew about rental agreements , they wrote all properties were valued at 0 danish crowns, when all had a huge mortgage , etc. Nevertheless , we acquired 80% of them subsequently with all mortgagees acceptance .
2 The properties we did not buy , we made a settlement with, or let the court decide who was right, we lost two cases, after those we won all , so eventually we made a settlement agreement with all of them.
3. If anyone has the opinion that our lease was too good, then I must ask Jeppe Holst and Mads Christian Høj of Plesner to think back on our very first meeting in 2009 , Jeppe mentioned that we had rented too cheap, I then put a folder on the table with a copy of all my signed leases with Kay Wilhelmsen , Porthus group, Ibeh Invest, etc. and a copy of Børsen's thursday version saying that 70% of all properties was greatly reduced / staircase bearings etc , then he left the meeting.
4. I would remind the police that 2009 was the year where everything fell in business, no one could borrow money etc ... KBJ should have its idle down to 5 % according to Roskilde Bank's requirements , this we helped him with, we were not happy about all the agreements , but in general we were satisfied , therefore, when problems arose with some of the properties , we simply delivered the keys back so that no party had any claim against one another afterwards, they were simply not worth fighting for, but the ones we believed in we struggled for / or bought even though it was against our concept of owning property .
The above I have said repeatedly to the media, etc. . since 2009 , as I understand it you now have all our documents. I have previously offered to submit the cases you neede to know about in writing , but no response .

I am very unsympathetic towards the fact that the police did not want to cooperate, think of how much money / hours could have been saved by letting me present the documents, and from this easily decide whether you should investigate deeper.
As I mentioned to you, I begin work on August 5 , this is why both I and my lawyers have been pressuring you to get on with this, you need to show respect to other people, you cannot just wait in perpetual uncertainty , and then 4-5 years later claim that you are ready.
Get this arrest warrant removed and confirm it for us in writing, then I can at least review the case thoroughly with my lawyer before August 5 ( obtain data of real estate data, etc. . Which can prove my innocence ) , then I encourage you to communicate to Keld Gemmer that if we get an interrogation theme / agenda as we talked about , only then it makes sense with a questioning, the case is too complex for not knowing what you want to talk about , and especially after almost 5 years of waiting .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------