tirsdag den 29. oktober 2013

Min reaktion på Ekstra Bladet artikel af 29 oktober 2013.


In Danish and English below,

Min reaktion på Ekstra Bladet artikel af 29 oktober 2013.

Ekstra Bladet er adskillige gange blevet bedt om at fremsende beviser for disse vanvittige påstande som de bringer I avisen og på deres net tv, dog uden reaktion fra EB's side.
Jeg har derfor ikke haft mulighed for genmæle, ligeledes mener jeg god presse etik er tilsidesat.

Såfremt Ekstra Bladets påstande generelt skulle være sande, så havde jeg nok ikke haft en ren straffeattest hele mit liv. Dansk lov gælder vel stadig således at, man er uskyldig til man er dømt?

Jeg oplyste Ekstra Bladet at jeg desværre ikke kunne deltage i et interview andet end på skrift, derefter valgte de alligevel at bryde ulovligt ind på min kones lejemål i Sydfrankrig. Ekstra Bladet  burde kunne sige sig selv, at selv om Mik Decaulaincourt skulle være den rigtige ejer, så trænger man ikke bare ulovligt ind på en ejendom som er lejet ud.
Cathrine fremviste både til Ekstra Bladet og politiet, sine papirer på ejendommen har været på tvangsauktion siden 2008, hvor den fallente alkoholliger Mik Decaulaincourt og hans fraskilte hustru, ikke kunne betale afdrag til sine kreditorer mere. 
Derfor blev Ekstra Bladet og Mik Decaulaincourt politianmeldt i Frankrig og nu også Danmark, for at have overtrådt straffeloven § 264 som giver op til 2 års fængsel.
læs evt. hele forhistorien på http://gossipcotedazur.blogspot.com

Jeg ønsker på ingen måde at omgås eller mødes med personer, som har et så lemfældigt forhold til loven og politiet som Ekstra Bladet.
Min lyst til at deltage i et interview er selvsagt stærkt påvirket af dine gentagne forsøg på ulovlig indtrængning, hærværk, bagvaskelse, injuriere,  og din/Ekstra Bladets umiddelbart stærkt ensidige vinkling af historien. Men jeg har intet at skjule og jeg vil svare jeres henvendelser på e-mail, så misforståelser undgås.

NB: Jeg stiller mig uforstående overfor Ekstra Bladets manglende lyst til at forholde sig til de ting, som I har modtaget dokumentation forud for jeres artikel på e-mail. Ydermere har jeg udbedt mig at mine svar bliver bragt i sin helhed, og Ekstra Bladet må forholde sig til god journalistik, og belyse sagen fra to sider, dette er på ingen måde overholdt.

  1. Jeg vedlægger hermed alle e-mails sendt mellem parterne fra den 14 – 22 oktober 2013, som bevis for Ekstra Bladet ikke har overholdt god presseetik.
  2. Ekstra Bladet og Kurator I Danmark ( Boris Frederiksen og Pernille Bigaard ) har intet med mig at gøre, ligesom jeg har dokumenteret at jeg ikke ejer de selskaber som de har under konkurs behandling. Jeg frasolgte alle mine Danske værdier I 2009 da jeg fraflyttet Danmark. Ligeledes er helt overbevist om, at såfremt Boris Frederiksen vil i kontakt med mig, så kender han min e-mail adresse.
  3. Det er ikke min opfattelse, at jeg skulle være personlig konkurs, og denne sag er af samme årsag indbragt for Menneskehedsrettighedskommisionen. Desuden er min privatøkonomi vel min private sag, ligesom spørgsmålet om, hvorvidt Cathrine har råd til at betale huslejen, er hendes private sag. Jeg kan tilføje at jeg købte I 2010/11 en Porsche I Danmark på grænseplader, som man vel kun kan hvis man bor I udlandet, dog påstår Danmark/Ekstra Bladet nu, at jeg skulle være taget under konkursbehandling, men jf. Konkursloven kan kun bosatte Danskere tages under konkurs, så jeg tager det med sindsro, uanset hvad betyder en konkurs jo bare man slå en streg I sandet, dagen efter starter man blot forfra.
  4. Der er et navneforbud i denne sag, som er indbragt for Højesteret, derfor kan jeg ikke komme ind på den aktuelle sigtelse, men jeg tager dette med sindsro. Lad mig understrege at de 4 forhold politiet undersøger, er af udelukkende  økonomisk karakter. Jeg har selv siden 2009 både til kuratorer, panthavere og medierne opfordret politiet til at efterforske sagen. Der er dog til dato ikke sket noget som helst, til trods for, at jeg og mine advokater minimum hver måned har rykket for behandling af sagen, så vi kan få dette afsluttet. Jeg håber meget, sagen ender i retten, så jeg kan få bevist min uskyld.
  5. Mine butikker stod for over 62% af salget i Bildillen.  Jeg var partner med grundlæggeren, Vi fik uenigheder omkring hvordan Bildillen skulle drives generelt, derfor stoppede jeg. 2 måneder efter var jeg i gang med min nye partner som jeg opbyggede BilXperten med, som på under 1,5 år blev Danmarks største biludstyrskæde. I 2004 blev Bildillen til en del af BilXperten kæden. Dine påstande om bortvisning og bedrageri er absurde, usande og injurierende, heldigvis kender mange af jeg mig fra denne tid, så en nærmere forklaring behøves nok ikke. 

Ekstra Bladet er tidligere adskillige gange blevet bedt om at fremsende beviser for disse vanvittige påstande, dog uden reaktion fra din side. Såfremt dine påstande generelt skulle være sande, så havde jeg nok ikke haft en ren straffeattest hele mit liv. Dansk lov gælder vel stadig således at,  man er uskyldig til man er dømt?


NB: Jeg stiller mig uforstående over for Ekstra Bladets manglende lyst til at forholde sig til de ting, som I har modtaget dokumentation for på e-mail tidligere. Hvordan kan en ledende medarbejder på Ekstra Bladet krænke privatlivets fred og overtræde både god presseskik samt straffelovens § 264. Ekstra Bladet og du burde kunne sige sig selv, at hvis man skal klatre over 2-3 hegn og passere skilte med Privat Område skrevet på, er noget ikke helt rigtigt, ? Det kan godt være Mik Decaulaincourt engang har ejet huset og derfor havde et skøde, men manden er blevet fallent pga. alkoholmisbrug og manglende forståelse for forretning, alle kan jo tydeligt se på manden der er noget helt galt, og Ekstra Bladet har jo betalt hans billet og ophold, så med det i tankerne samt at i flere gange under jeres ophold er set sammen med Jens Dinesen og Dan Shefet, kunne meget tyde på i var blevet betalt for at bringe en ensidig historie.  

_______________________________
Kristian Holm

læs også http://kongstadholm.blogspot.com/2013/10/ekstra-bladet-i-ledtog-med-mafien-jens.html
og http://kongstadholm.blogspot.com/2013/10/ekstra-bladet-29-okt-2013-og-mine-svar.html


My reaction on the article published by Ekstra Bladet 29. of october 2013

The newspaper Ekstra Bladet has repeatedly been asked to bring evidence of the insane claims they have brought in their newspaper and on their net-tv, but to this date they haven't given any response.
I therefor, have not had the opportunity to reply, also in my opinion, good press ethics has been violated.

If Ekstra Bladets claims generally should be truthful, I would probably have not had a clean record my whole life. I believe Danish law still applies, that you are innocent until you are convicted ?

I've informed to Ekstra Bladet that I unfortunately could not attend an interview other than in writing. Then they chose nonetheless to break into my wife's lease in southern France. Ekstra Bladet apparently believe that it is Mik Decaulaincourt who is the proper owner of the house. Even if that had been the truth, they should have registered that there was something completely wrong since they had to break into the house to get access.

Cathrine showed both Ekstra Bladet and the police, the papers on the properties, claiming it have been foreclosed since 2008, when the fallente alcohol Mik Decaulaincourt and his ex wife could not pay the deductions to the creditors anymore.
Therefore, Ekstra Bladet and Mik Decaulaincourt have now been reported to the police in France and now also Denmark , for violating Penal Code § 264, which gives up to 2 years in prison.
read the prehistory http://gossipcotedazur.blogspot.com
I am not in any way interested in dealing with or meeting people who is acting so carelessly before the law and police as Ekstra Bladet.
My desire to attend an interview is obviously heavily influenced by the repeated attempts on unauthorized access, vandalism, slander, libel, and your / Ekstra Bladet strong unilateral angle of the story. I have nothing to hide and I will answer your inquiries by e-mail, to avoid any misunderstandings.

NB: I am unsympathetic towards Ekstra Bladet's reluctance to deal with the facts which you have received documentation for, prior to your article. Furthermore, I sought that my answers will be published in its entirety, and Ekstra Bladet has to relate to quality journalism and look at the the case from both sides, this is by no means complied.

1. I enclose with this all emails sent between the parties from 14. to 22. of october 2013 as proof that Ekstra Bladet has not complied with sound press ethics.
2.  Ekstra Bladet and Curator of Denmark ( Boris Frederiksen and Pernille Bigaard ) has nothing to do with me , as I have proven that I do not own the companies they have in bankruptcy . I sold all my Danish values ​​in 2009 when I left Denmark . And I am absolutely convinced that if Boris Frederiksen want to contact me, he knows my email address.
3. It is not my opinion that I should be bankrupted , and this case is for the same reason before the on Human Rights, commission . In addition, my personal finances is my private matter , as is whether Cathrine can afford to pay the rent, her private matter. I might add that I, in 2010/11 bought a Porsche In Denmark on export plates, only if you live abroad, is that possible. However Denmark / Ekstra Bladet now claim that I should have gone bankrupt, fact is that according to bankruptcy law can only danish people settled in Denmark be ​​bankrupt , so I take it with equanimity , no matter what, a bankruptcy is just drawing a line in the sand , the day after, you start fresh.
4 There is a name ban in this case, which is pending before the Supreme Court, therefore I can not comment on the current charge, but I take this with equanimity. Let me emphasize that the 4 conditions the police examines are of a purely economic nature. I have since 2009 to both curators, mortgagees and the media invited the police to investigate the case . However, to this date nothing has happened at all, despite the fact that I and my lawyers minimum each month has pressured them to consider the matter, so we can get this finished. I very much hope the matter ends up in court , so I can have my innocence proved.
5 My shops accounted for over 62% of all sales in Bildillen. I was partner with the founder, we had disagreements about how Bildillen should be operated in general, so I quit. 2 months after, my new partner and I formed BilXperten, less than 1.5 years after, is became the largest chain of automotive accessories. In 2004, Bildillen became a part of BilXperten. Your allegations of expulsion and fraud is absurd, untrue and libelous, fortunately many of you know me from that time, so an explanation is not required.
NB: I remain baffled by Ekstra Bladet's reluctance to deal with the facts that they have received documentation for by e-mail earlier. How can a senior executive at Ekstra Bladet violate both the privacy and the ethics of journalism and the Penal Code § 264. Ekstra Bladet and you should be able to tell yourself that if you have to climb 2-3 fences and pass signs with Private Area written, that something is not quite right? It may well be Mik Decaulaincourt once owned the house and therefore had a deed, but the man is bankrupted due to abuse and lack of understanding of business, anyone with a right mind can clearly see that something is wrong with this man. Ekstra Bladet payed for his ticket and stay, so with that in mind as well as in several times during your stay you have been seen  together with Jens Dinesen and Dan Shefet, could very much indicate that Ekstra Bladet has been paid to bring this one-sided story.